Deklaracja dostępności

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  jednostki www.zck.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zck.pl

Data publikacji strony internetowej:  styczeń 2009 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:       styczeń 2015 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
  w całości

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1) wersję kontrastową,

2) możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

3) wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na bieżąco dokładamy wszelkich starań, aby usuwać bariery na stronie internetowej jednostki.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 24.06.2021  r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dział Informatyczny , adres poczty elektronicznej l.skibicki  (znak@) zck.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek mieszczący się przy ul. Witomińskiej 76 w Gdyni
 2. Wejście główne:
  a) wejścia zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się, bez ograniczeń architektonicznych;
  b) możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą budynku.2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, bez schodów, bez wind.3. Opis dostosowań:
  Wszelkich informacji może udzielać pracownik biura obsługi klienta.4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  W pobliżu budynku znajduje się miejski parking z bezpłatnymi miejscami postojowymi dedykowanymi osobom z niepełnosprawnością.5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Można swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak

  7. Toaleta:
  W budynku znajduje się toaleta publiczna dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

 

 1. Budynek mieszczący się przy ulicy Rzemieślniczej 13 w Kosakowie
 2. Wejście główne:
  a) wejścia zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się, bez ograniczeń architektonicznych;
  b) możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą budynku.2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  Korytarze nie zapewniają swobodnego przemieszczanie się, bez schodów, bez wind.3. Opis dostosowań:
  Wszelkich informacji może udzielać pracownik biura obsługi klienta.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  W pobliżu budynku znajduje się gminny parking z bezpłatnymi miejscami postojowymi dedykowanymi osobom z niepełnosprawnością.5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Można swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 4. Toaleta:
  W pobliżu budynku znajduje się toaleta publiczna dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Aplikacja mobilna

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni  nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

 

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

Witomińska 76. 81-311 Gdynia

tel. +48 58 660 89 50, fax +48 58 660 89 69

biuro@zck.pl