Opłaty

Opłaty 20-letnie za miejsca grzebalne i opłaty funeralne

Opłaty 20-letnie za miejsca do pogrzebu na cmentarzach komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni:
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 2604/20/VIII/P z dnia 07.10.2020r.)

L.p. Wyszczególnienie dla następujących
rodzajów grobów
Wysokość opłaty
1. Grób ziemny pojedynczy (zwykły lub pogłębiony) 950,-
2. Grób ziemny dziecięcy 550,-
3. Grób murowany pojedynczy 1.250,-
4. Grób murowany podwójny 2.000,-
5. Grób murowany potrójny i szerszy 2.950,-
6. Grób urnowy ziemny lub murowany 750,-
7. Nisza w ścianie urnowej 550,-

Mając na uwadze konieczność zachowania grobu przez 20 lat od ostatniego pochówku, w przypadku dochowania trumny lub urny do istniejącego grobu pobierana jest opłata uzupełniająca. Wysokość opłaty uzupełniającej ustalana jest jako iloczyn równowartości 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu i okresu będącego różnicą pomiędzy datą upływu 20 lat od ostatniego pochowania a datą upływu terminu związania obowiązującą umową o udostępnienie miejsca grzebalnego.

W przypadku miejsc rezerwowych ziemnych, pierwsza opłata 20-letnia za miejsce grzebalne stanowi czterokrotność, a za kolejne dwudziestolecia dwukrotność opłaty 20-letniej właściwej za dane miejsce.

Opłaty funeralne za czynności zarządcy cmentarza dotyczące:
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 2604/20/VIII/P z dnia 07.10.2020r.)

1. pogrzebu i ekshumacji 700,-
2. robót budowlanych i kamieniarskich nie wykonywanych w związku z pogrzebem 130,-
3. ustalenia dysponenta i rejestracje zmiany dysponenta lub z wpisem zastrzeżenia (oświadczenia) 80,-
4. przekształcenia grobu 200,-

Opłata funeralna pobierana jest za czynności zarządcy cmentarzy związane z pochowaniem zwłok lub urządzeniem grobu, polegające w szczególności na:

  1. lokalizacja grobu
  2. ustaleniu prawa do grobu,
  3. rejestracji pogrzebu lub ekshumacji w księdze zmarłych i księdze grobów
  4. wprowadzeniu zmian w komputerowej bazie danych
  5. pomiarze i aktualizacji danych w cyfrowej mapie cmentarza
  6. wyliczeniu należnych opłat i wystawieniu faktur
  7. udostępnieniu terenu cmentarza dla wykonania usług lub robót i wydaniu stosownego zezwolenia

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych po godzinie 14:00 opłatę funeralną, o której mowa w ust.1 pkt.1, podwyższa się  o kwotę 300 zł.

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych w sobotę  opłatę funeralną , o której mowa w ust.1 pkt.1, podwyższa się  o kwotę 500 zł.

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych w niedzielę lub święto (tj. dzień ustawowo wolny od pracy) opłatę funeralną , o której mowa w ust.1 pkt.1,podwyższa się o kwotę  800 zł.

Opłata funeralna wskazana w ust.1 pkt.2 pobierana jest za czynności administracyjne zarządcy cmentarza związane z prowadzeniem robót polegających na budowie grobów murowanych, montażu lub demontażu nagrobków w całości lub w części (z wyłączeniem elementów dekoracyjnych np. ozdobniki, rozety, wazony), wykonywaniu okładzin na istniejących grobach murowanych.Do opłat tych dolicza się opłaty związane z nadzorem zarządcy cmentarza.

Opłaty za nadzór zarządcy cmentarza dotyczące:
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 2604/20/VIII/P z dnia 07.10.2020r.)

1. wykopaniem grobu lub ekshumacji 200,-
2. przeprowadzeniem ekshumacji 200,-
3. montażem i/lub demontażem nagrobka na grobie ziemnym pojedynczym, podwójnym lub szerszym 100,-
4. montażem i/lub demontażem nagrobka na grobie dziecięcym lub urnowym 50,-
5. wykonaniem okładzin grobu murowanego oraz otwieraniem go i zamykaniem w związku z pogrzebem /ekshumacją 160,-
6. budową grobu murowanego 160,-
7. pozostałymi pracami kamieniarskimi takimi jak montaż i/lub demontaż części nagrobków, w tym otwierania i zamykania nisz w ścianach urnowych oraz grobów urnowych murowanych 60,-

Opłata funeralna wskazana w ust.1 pkt.3 pobierana jest za czynności administracyjne wykonywane na wniosek dysponenta miejsca grzebalnego związane z przekształceniem tego miejsca (połączeniem, rozdzieleniem, przekwalifikowaniem)

Opłaty za korzystanie z mienia:
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 2604/20/VIII/P z dnia 07.10.2020r.)

 

1. wynajem kaplicy do 30 minut 200,-
2. wynajem kaplicy powyżej 30 minut – 1 godziny 230,-
3. przechowanie zwłok/szczątków w chłodni za jedną dobę 60,-
4. przechowanie urny za jedną dobę 20,-
5. wynajem pomieszczenia w celu okazania zwłok 50,-
6. wynajem pomieszczenia w celu ubierania zwłok do 30 minut 120,-
7. wynajem pomieszczenia w celu ubierania zwłok powyżej 30 minut do 60 minut 180,-
8. udostępnienie sprzętu nagłośniającego w kaplicy 30,-
9. dzwony 50,-

 

Inne opłaty
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 2604/20/VIII/P z dnia 07.10.2020r.)

 

1. za nieterminowe tj. wcześniejsze lub późniejsze w stosunku do uzgodnionego dnia i godziny wprowadzenie konduktu
pogrzebowego na teren cmetnarza
500,-
2. za niterminowe wniesienie opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne za każdy pełen rok opóźnienia 10,-
3. za rozłożenie na raty opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne 70,-
4. za czynności zarządcy cmentarza związane z wyszukaniem w składnicy akt infromacji o zamrłych/pochowanych 25,-

Pełna treść zarządzenia