Opłaty

Opłaty 20-letnie za miejsca grzebalne i opłaty funeralne

Opłaty 20-letnie za miejsca do pogrzebu na cmentarzach komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni:
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 13803/14/VI/U z dnia 12 lutego 2014 r.)

L.p. Wyszczególnienie dla następujących
rodzajów grobów
Wysokość opłaty
1. Grób ziemny pojedynczy (zwykły lub pogłębiony) 880,-
2. Grób ziemny dziecięcy 500,-
3. Grób murowany pojedynczy 1.200,-
4. Grób murowany podwójny 1.850,-
5. Grób murowany potrójny i szerszy 2.200,-
6. Grób urnowy ziemny lub murowany 700,-
7. Nisza w ścianie urnowej 500,-

Opłaty 20-letnie za miejsca rezerwowe na Cmentarzu Witomińskim pod groby ziemne ustala się w wysokości dwukrotnie wyższej od opłaty wymienionej w tabeli.

Pierwsza opłata 20-letnia za miejsce ziemne rezerwowe na cmentarzach komunalnych przy ul. Spokojnej w Gdyni (Kack) oraz w Kosakowie stanowi czterokrotność opłaty 20-letniej właściwej za dane miejsce, a za kolejne 20-lecie dwukrotność ceny.

Opłata za nieterminowe (tj. wcześniejsze lub późniejsze w stosunku do uzgodnionego dnia i godziny) wprowadzenie konduktu pogrzebu na teren cmentarza wynosi 500 zł.
Opłata za nieterminowe wniesienie opłaty 20-letniej wynosi 10 zł za każdy rozpoczęty rok zwłoki.

Wysokość opłaty za rozłożenie na raty opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne wynosi 60 zł.
ZCK informuje, iż nieopłacone groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod te groby podlegają likwidacji.

Opłaty funeralne za czynności zarządcy cmentarza dotyczące:
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 13803/14/VI/U z dnia 12 lutego 2014 r.)

1. pogrzebu i ekshumacji 600,-
2. robót budowlanych i kamieniarskich nie wykonywanych w związku z pogrzebem 80,-
3. ustalenia dysponenta i rejestracje zmiany dysponenta lub z wpisem zastrzeżenia (oświadczenia) 80,-
4. przekształcenia grobu 150,-

Opłata funeralna pobierana jest za czynności zarządcy cmentarzy związane z pochowaniem zwłok lub urządzeniem grobu, polegające w szczególności na:

  1. lokalizacja grobu
  2. ustaleniu prawa do grobu,
  3. rejestracji pogrzebu lub ekshumacji w księdze zmarłych i księdze grobów
  4. wprowadzeniu zmian w komputerowej bazie danych
  5. pomiarze i aktualizacji danych w cyfrowej mapie cmentarza
  6. wyliczeniu należnych opłat i wystawieniu faktur
  7. udostępnieniu terenu cmentarza dla wykonania usług lub robót i wydaniu stosownego zezwolenia

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych po godzinie 14:00 oprócz opłaty funeralnej, o której mowa w ust.1 pkt.1 pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 250 zł.

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych w sobotę lub niedzielę oprócz opłaty funeralnej, o której mowa w ust.1 pkt.1, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 450 zł.

Opłata funeralna wskazana w ust.1 pkt.2 pobierana jest za czynności administracyjne zarządcy cmentarza związane z prowadzeniem robót polegających na budowie grobów murowanych, montażu lub demontażu nagrobków w całości lub w części (z wyłączeniem elementów dekoracyjnych np. ozdobniki, rozety, wazony), wykonywaniu okładzin na istniejących grobach murowanych.Do opłat tych dolicza się opłaty związane z nadzorem zarządcy cmentarza.

Opłaty za nadzór zarządcy cmentarza dotyczące:
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 13803/14/VI/U z dnia 12 lutego 2014 r.)

1. wykopaniem grobu lub ekshumacji 150,-
2. montażem i/lub demontażem nagrobka 80,-
3. wykonaniem okładzin grobu murowanego oraz otwieraniem go  i zamurowaniem w związku z pogrzebem 140,-
4. budową grobu murowanego 140,-
5. pozostałymi pracami kamieniarskimi 40,-

Opłata funeralna wskazana w ust.1 pkt.3 pobierana jest za czynności administracyjne wykonywane na wniosek dysponenta miejsca grzebalnego związane z przekształceniem tego miejsca (połączeniem, rozdzieleniem, przekwalifikowaniem)

Pełna treść zarządzenia