regulaminy

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH
administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1458/15/VII/U z dnia 31 marca 2015

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni (zwany dalej Zarządcą Cmentarza) administruje następującymi cmentarzami komunalnymi:
1) przy ulicy Witomińskiej w Gdyni,
2) przy ulicy Spokojnej w Gdyni,
3) przy ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie.

§ 2

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu stosuje się następujące pojęcia:
1) miejsce grzebalne – miejsce wyznaczone na cmentarzu do urządzenia grobu;
2) grób – miejsce grzebalne, w którym pochowano osobę zmarłą;
3) miejsce rezerwowe – miejsce grzebalne udostępnione za życia;
4) założyciel grobu – osoba, która jako pierwsza zawarła umowę z Zarządcą Cmentarza i opłaciła miejsce grzebalne;
5) dysponent grobu – założyciel grobu lub inna osoba uprawniona w świetle obowiązujących przepisów do podejmowania decyzji dotyczących grobu.

 

§ 3

1. Na cmentarzach komunalnych urządza się:
1) groby ziemne:
a) zwykłe – przeznaczone do pomieszczenia jednej trumny,
b) pogłębione – przeznaczone do pomieszczenia dwóch trumien ułożonych piętrowo,
c) podwójne lub szersze – składające się z określonej liczby miejsc grzebalnych przylegających do siebie w poziomie;
2) groby murowane (grobowce):
a) pojedyncze,
b) podwójne,
c) potrójne lub szersze;
3) groby urnowe – przeznaczone do pomieszczenia urn z prochami po kremacji:
a) ziemne,
b) murowane,
c) nisze w kolumbariach (ścianach urnowych).
2. Prochy po kremacji mogą być również składane w istniejących grobach ziemnych
i murowanych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§ 4

1. Na cmentarzach komunalnych stosuje się i pobiera opłaty, na zasadach i w wysokościach określonych przez Prezydenta Miasta Gdyni w drodze zarządzenia:
1) za miejsce grzebalne,
2) funeralne – za czynności Zarządcy Cmentarza związane z pochowaniem
i/lub ekshumacją zwłok/szczątków lub urządzaniem grobu,
3) za nadzór – za czynności Zarządcy Cmentarza związane z właściwą lokalizacją miejsca prac i ich rodzaju, kontrolą zabezpieczenia sąsiednich grobów i innych obiektów cmentarnych przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem, kontrolą wywozu odpadów powstałych w czasie prac i uporządkowania terenu po zakończeniu prac,
4) za nieterminowe wniesienie opłaty za miejsce grzebalne,
5) za rozłożenie na raty należnej opłaty za miejsce grzebalne,
6) za nieterminowe (tj. wcześniejsze lub późniejsze w stosunku do uzgodnionego dnia
i godziny) wprowadzenie konduktu pogrzebowego na teren cmentarza.
2. Ceny za świadczone przez Zarządcę Cmentarza usługi pogrzebowe i cmentarne określa Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni w drodze zarządzenia.

 

§ 5

1. Usługi pogrzebowe, cmentarne i kamieniarskie na cmentarzach komunalnych polegające
w szczególności na: organizacji pogrzebów, kopaniu grobów, przeprowadzaniu ekshumacji
i budowie grobów murowanych, mogą być wykonywane przez podmioty, które wykonują
te czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, i których przedmiot działalności obejmuje wykonywanie takich czynności, co znajduje potwierdzenie
w aktualnym wpisie odpowiednio do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Zarządca Cmentarza zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do świadczenia usług pogrzebowych, cmentarnych i kamieniarskich na cmentarzach, przedsiębiorcom rażąco naruszającym obowiązujące na terenie cmentarzy przepisy i regulaminy, którzy zostali uprzednio na piśmie wezwani przez Zarządcę Cmentarza do usunięcia nieprawidłowości lub/i naprawienia szkody, do czasu usunięcia przez nich nieprawidłowości lub/i naprawienia wyrządzonych przez nich szkód lub wywiązania się z przyjętych przez nich zobowiązań.
3. Szczegółowe zasady wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich na terenie cmentarzy określa odrębny regulamin.

II  WARUNKI I ZASADY UDOSTĘPNIANIA ORAZ ROZPORZĄDZANIA       MIEJSCAMI GRZEBALNYMI

§ 6

1. Miejsce grzebalne winno być opłacone na okres 20 lat od daty zawarcia umowy lub użycia
go do pogrzebu.
2. Przedłużenie umowy dotyczącej miejsca grzebalnego wymaga dokonania kolejnej opłaty w  ostatnim roku obowiązywania umowy lub do końca następnego roku kalendarzowego. W  przypadku miejsca rezerwowego przedłużenie umowy wymaga dodatkowo zgody Zarządcy Cmentarza.
3. Przyjęcie opłaty za grób po terminie określonym w ust. 2 wymaga zgody Zarządcy Cmentarza i uiszczenia opłaty za nieterminowe opłacenie miejsca grzebalnego.
Zgoda i  opłata dodatkowa nie jest wymagana w przypadku grobu, w którym od ostatniego pogrzebu nie upłynęło 20 lat.
4. Opłacenie miejsca grzebalnego zapewnia jego istnienie, lecz nie stanowi samoistnej podstawy do dysponowania nim przez osobę opłacającą.
5. Przejęcie przez Zarządcę Cmentarza opłaconego miejsca grzebalnego może nastąpić
na wniosek jego dysponenta.
6. W przypadku braku możliwości aktualnego wykorzystania miejsca grzebalnego do pogrzebu tradycyjnego, wynikającego z konieczności zachowania niezbędnych stref ochrony istniejącego drzewostanu lub/i z innych przeszkód technicznych, Zarządca Cmentarza może wskazać dysponentowi miejsca grzebalnego inne zastępcze miejsce do pochówku, co wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez osobę zainteresowaną stosownej przewidzianej
za to miejsce opłaty. Gdy niewykorzystane ze wskazanych powyżej przyczyn miejsce może służyć do pochowania prochów po kremacji, a jego dysponent wyrazi wolę jego zachowania, zwrot uiszczonej opłaty nie przysługuje – w przeciwnym wypadku opłata podlega zwrotowi w odpowiedniej części.

 

§ 7

1. Po wygaśnięciu umowy miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza. Zarządca Cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania dysponenta grobu o terminie wygaśnięcia umowy (opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne).
2. Po wygaśnięciu umowy dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu
24 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy (opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne), przechodzą do dyspozycji Zarządcy Cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.
3. Kwalifikowanie grobów do likwidacji, tzw. oznakowywanie likwidacyjne oraz likwidacja grobów zgodnie z niniejszym regulaminem dokonywane jest przez powołaną w tym celu przez Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni – w drodze zarządzenia – komisję do spraw likwidacji grobów. W zarządzeniu Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych ustala również wzór protokołu likwidacji grobu.
4. Likwidację grobów na gdyńskich cmentarzach komunalnych przeprowadza się sukcesywnie.
5. Likwidację grobu poprzedza wystawienie tabliczki informacyjnej o zamiarze jego likwidacji, którą umieszcza się na grobie na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
6. Z likwidacji grobu komisja sporządza protokół wg wzoru ustalonego w trybie ust. 3.
7. Szczątki z likwidowanego grobu przenoszone są na inne miejsce wskazane przez zarządcę cmentarza.

 

§ 8

Groby ziemne zwykłe, groby murowane przeznaczone do pochowania jednej trumny i miejsca użyte do pogrzebu w grobach przeznaczonych do pomieszczenia więcej niż jednej trumny nie mogą być użyte do ponownego chowania zwłok przed upływem 20 lat od poprzedniego pogrzebu.

 

§ 9

1. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji, utrzymania lub likwidacji z zastrzeżeniem ust. 7.
2. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby. Zarządca Cmentarza nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem.
3. Przy ustalaniu uprawnień do dysponowania grobem, nie bierze się pod uwagę zmarłych, których szczątki zostały usunięte poza przestrzeń grobu przeznaczoną do chowania.
4. Prawa do grobu o charakterze niemajątkowym są niezbywalne.
5. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo do tego poprzez złożenie wymaganych przez Zarządcę Cmentarza dokumentów i oświadczeń.
6. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.
7. Dysponent grobu może udostępniać go do pochowania osób będących dla osób pochowanych w grobie lub dla niego krewnymi lub powinowatymi w stopniu określonym
w § 15 ust.1.
8. Pochowanie do grobu osoby zmarłej spoza kręgu osób wymienionych w § 15 ust. 1 wymaga udokumentowania szczególnej więzi łączącej osobę, która ma być pochowana z osobą pochowaną w grobie lub z dysponentem grobu, w szczególności wynikającej ze wspólnego zamieszkania, prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, posiadania wspólnego potomstwa lub innych okoliczności w sposób wystarczający potwierdzających taką więź.

 

§ 10

1. Prawo dysponowania miejscem rezerwowym ma osoba, która zawarła umowę dotyczącą tego miejsca z Zarządcą Cmentarza i je należycie opłaciła.
2. Miejsce rezerwowe, w przypadku pochowania jego dysponenta w innym grobie,  przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.
3. W przypadku, gdy dysponent miejsca rezerwowego wskazał, że miejsce to przeznaczone jest do pochowania innej wskazanej przez niego osoby (lub osób), miejsce rezerwowe przechodzi do dyspozycji Zarządy Cmentarza w przypadku pochowania osoby (lub osób), dla której było ono przeznaczone w innym grobie.

§ 11

Osoba, która otrzymała miejsce rezerwowe pod budowę grobu murowanego, zobowiązana jest wybudować go w ciągu 12 miesięcy od daty nabycia prawa do miejsca. W przypadku przekroczenia tego terminu miejsce przechodzi do ponownej dyspozycji Zarządcy Cmentarza.

 

CMENTARZ przy ul. Witomińskiej w Gdyni
§ 12

1. Na cmentarzu przy ulicy Witomińskiej w Gdyni miejsca grzebalne udostępnia się w miarę ich odzyskiwania po grobach zlikwidowanych i ekshumacjach na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.
2. Na miejscach grzebalnych z odzysku na tym cmentarzu może być pochowana osoba, która:
1) była więźniem hitlerowskiego obozu koncentracyjnego lub radzieckiego obozu pracy (łagru);
2) brała udział w wojnie obronnej 1939 roku lub w walkach wojsk koalicji antyhitlerowskiej lub w ruchu oporu;
3) była Obywatelem Honorowym Miasta Gdyni lub była odznaczona przez Radę Miasta Gdyni Medalem Eugeniusza Kwiatkowskiego;
4) była w okresie II wojny światowej przymusowo wysiedlona z Gdyni;
5) została uprawniona do tego przez Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie innych jej zasług lub doznanych cierpień.
3. Okoliczności wymienione w ust. 2 pkt. 1-5 winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
4. W szczególnych przypadkach (np. wiek ponad 80 lat, nieuleczalna choroba, brak bliskich krewnych) decyzją Prezydenta Miasta Gdyni miejsce, o którym mowa w ust. 1 może być udostępnione osobie żyjącej, spełniającej jeden z warunków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-5.
5. Osoba, która uzyskała miejsce rezerwowe pod grób pogłębiony lub co najmniej podwójny
w trybie ust. 4 może wskazać osoby z kręgu wymienionych w § 15 ust. 1 uprawnione do bycia pochowanym oprócz niej w tym miejscu/grobie.
6. W przypadku, gdy rodzina zmarłego, wymienionego w ust. 2 pkt. 1-5, dysponuje miejscami do   jego pochowania w istniejących już grobach rodzinnych, możliwa jest odmowa przydzielenia odrębnego, nowego miejsca.
7. Udostępnienie ziemnego miejsca grzebalnego do pogrzebu urnowego, niszy urnowej
w kolumbarium oraz miejsca do pogrzebu dziecka na tym cmentarzu nie podlega ograniczeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, i odbywa się w ramach posiadanych przez Zarządcę Cmentarza miejsc.
8. Udostępnienie miejsca do pochowania osoby nie spełniającej warunków, o jakich mowa
w ust. 2 możliwe jest w już istniejących, pustych grobach murowanych, których dysponenci uzyskali zgodę Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni na ich sprzedaż; wymaga to jednak ustalenia na piśmie warunków sprzedaży pomiędzy dysponentem
a zainteresowanym oraz dostarczenia jednego egzemplarza umowy Zarządcy Cmentarza.

 

CMENTARZ przy ul. Spokojnej w Gdyni
§ 13

1. Na cmentarzu przy ulicy Spokojnej w Gdyni miejsca grzebalne udostępnia się w miarę ich odzyskiwania po grobach zlikwidowanych i ekshumacjach na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.
2. Na miejscach grzebalnych z odzysku na tym cmentarzu może być pochowana osoba, która:
1) była więźniem hitlerowskiego obozu koncentracyjnego lub radzieckiego obozu pracy (łagru);
2) brała udział w wojnie obronnej 1939 roku lub w walkach wojsk koalicji antyhitlerowskiej lub w ruchu oporu;
3) była Obywatelem Honorowym Miasta Gdyni lub była odznaczona przez Radę Miasta Gdyni Medalem Eugeniusza Kwiatkowskiego;
4) była w okresie II wojny światowej przymusowo wysiedlona z Gdyni;
5) została uprawniona do tego przez Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie innych jej zasług lub doznanych cierpień,
6) nie może zostać dochowana do istniejącego na tym cmentarzu grobu rodzinnego,
z powodu braku wolnego miejsca w grobie, jeżeli wystąpi o to jej najbliższa rodzina.
3. Okoliczności wymienione w ust. 2 pkt. 1-5 winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
4. W szczególnych przypadkach (np. wiek ponad 80 lat, nieuleczalna choroba, brak bliskich krewnych) decyzją Prezydenta Miasta Gdyni miejsce, o którym mowa w ust. 1 może być udostępnione osobie żyjącej, spełniającej jeden z warunków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-5.
5. Osoba, która uzyskała miejsce rezerwowe pod grób pogłębiony lub co najmniej podwójny
w trybie ust. 4 może wskazać osoby z kręgu wymienionych w § 15 ust. 1 uprawnione do bycia pochowanym oprócz niej w tym miejscu/grobie.
6. W przypadku, gdy rodzina zmarłego, wymienionego w ust. 2 pkt. 1-5, dysponuje miejscami do   jego pochowania w istniejących już grobach rodzinnych, możliwa jest odmowa przydzielenia odrębnego, nowego miejsca.
7. Udostępnienie ziemnego miejsca grzebalnego do pogrzebu urnowego, niszy urnowej
w kolumbarium oraz miejsca do pogrzebu dziecka na tym cmentarzu nie podlega ograniczeniu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, i odbywa się w ramach posiadanych przez Zarządcę Cmentarza miejsc.
8. Udostępnienie miejsca do pochowania osoby nie spełniającej warunków, o jakich mowa
w ust. 2 możliwe jest w już istniejących, pustych grobach murowanych, których dysponenci uzyskali zgodę Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni na ich sprzedaż; wymaga to jednak ustalenia na piśmie warunków sprzedaży pomiędzy dysponentem
a zainteresowanym oraz dostarczenia jednego egzemplarza umowy Zarządcy Cmentarza.

 

CMENTARZ przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie
§ 14

1. Na cmentarzu przy ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie miejsca grzebalne udostępnia się
na nowych kwaterach według przyjętego przez Zarządcę Cmentarza planu zagospodarowania oraz w miarę ich odzyskiwania po grobach zlikwidowanych i ekshumacjach.
2. Na miejscach grzebalnych w Alei Zasłużonych na  tym cmentarzu może być pochowana osoba, która:
1) była więźniem hitlerowskiego obozu koncentracyjnego lub radzieckiego obozu pracy (łagru);
2) brała udział w wojnie obronnej 1939 roku lub w walkach wojsk koalicji antyhitlerowskiej lub w ruchu oporu;
3) była Obywatelem Honorowym Miasta Gdyni lub była odznaczona przez Radę Miasta Gdyni Medalem Eugeniusza Kwiatkowskiego;
4) była w okresie II wojny światowej przymusowo wysiedlona z Gdyni;
5) została uprawniona do tego przez Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie innych jej zasług lub doznanych cierpień.
3. Okoliczności wymienione w ust. 2 pkt. 1-5 winny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
4. W szczególnych przypadkach (np. wiek ponad 80 lat, nieuleczalna choroba, brak bliskich krewnych) decyzją Prezydenta Miasta Gdyni miejsce, o którym mowa w ust. 1 może być udostępnione osobie żyjącej, spełniającej jeden z warunków wymienionych w ust. 2 pkt. 1-5.
5. Osoba, która uzyskała miejsce rezerwowe pod grób pogłębiony lub co najmniej podwójny
w trybie ust. 4 może wskazać osoby z kręgu wymienionych w § 15 ust. 1 uprawnione do bycia pochowanym oprócz niej w tym miejscu/grobie.
6. W przypadku, gdy rodzina zmarłego, wymienionego w ust. 2 pkt. 1-5, dysponuje miejscami do   jego pochowania w istniejących już grobach rodzinnych, możliwa jest odmowa przydzielenia odrębnego, nowego miejsca.

 

III  WARUNKI PRZYJMOWANIA ZWŁOK I SZCZĄTKÓW
DO POCHOWANIA
§ 15

1. Prawo pochowania zwłok i szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małżonek(-ka),
2) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),
3) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
4) krewni boczni do 4 stopnia,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
2. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobie, która do tego dobrowolnie się zobowiąże.

 

§ 16

1. W celu uzyskania zgody na przyjęcie zwłok lub szczątków do pochowania na cmentarzu wymagane jest złożenie niezbędnych do tego celu dokumentów określonych przepisami prawa i w niniejszym regulaminie.
2. Przyjęcie do pochowania zwłok lub szczątków osoby zmarłej spoza terytorium Polski
może się odbyć na podstawie dokumentów stwierdzających zgon, przedłożonych
wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3. Podmiot zajmujący się organizacją pogrzebu zobowiązany jest do przedłożenia pisemnego upoważnienia od osoby wymienionej w § 15 ust. 1 według wzoru określonego
przez Zarządcę Cmentarza. Zarządca Cmentarza uprawniony jest do weryfikacji danych zawartych w upoważnieniu.
4. Przyjęcie zwłok lub szczątków do pochowania możliwe jest po ustaleniu, że brak jest przeszkód formalno-prawnych i technicznych do pochowania na danym miejscu
lub w danym grobie. To samo dotyczy odpowiednio dokonania ekshumacji.
5. Dostarczenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń musi nastąpić nie później
niż 24 godziny przed planowanym pogrzebem lub ekshumacją. W przypadku niezachowania tego terminu Zarządca cmentarza ma prawo zabronić dokonania tych czynności.
6. Załatwianie spraw dotyczących organizacji pogrzebów i udostępnianie obiektów cmentarnych do celów związanych z pogrzebem odbywa się w dniach i godzinach wskazanych w § 23. Udostępnienie obiektów cmentarnych, niezbędnych do przyjęcia zwłok do  pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza, odbywa się w biurze Zarządcy Cmentarza w dniach i godzinach wskazanych w § 23. Udostępnienie cmentarza do pogrzebu w godzinach i dniach innych niż wymienione w § 23 wymaga zgody kierownika cmentarza i dodatkowej opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem. Do określenia terminu pogrzebu przyjmuje się godzinę wskazującą czas wprowadzenia konduktu pogrzebowego na cmentarz.
7. Pracownik Zarządcy Cmentarza jest upoważniony do żądania udokumentowania skróconym odpisem aktu stanu cywilnego, dowodem osobistym lub   innymi wiarygodnymi dokumentami stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa w zakresie niezbędnym do ustalenia uprawnień do pochowania zwłok, a także żądać stosownych oświadczeń złożonych w jego obecności. W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby składającej oświadczenie, możliwe jest złożenie oświadczenia z podpisem notarialnie poświadczonym,
w szczególnych przypadkach Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych może wyrazić zgodę na poświadczenie podpisu przez osobę bliską (współmałżonka, dziecko, rodzeństwo itp.) lub inną dającą gwarancję wiarygodności (np. dowódca jednostki wojskowej, naczelnik więzienia lub kierownik ośrodka opiekuńczego, w którym przebywa osoba składająca oświadczenie).

 

§ 17

1. Kopanie grobów oraz otwieranie grobów murowanych może się odbywać wyłącznie w dniu planowanego pogrzebu lub ekshumacji w godzinach porannych określonych w § 23 ust. 4. Wcześniejsze wykopanie grobu lub otwarcie grobu murowanego może się odbyć wyłącznie za zgodą kierownika Cmentarza i w sposób gwarantujący zabezpieczenie i odpowiednie oznakowanie wykopu.
2. Zasypanie grobu, zamknięcie grobu murowanego lub niszy w ścianie urnowej winno nastąpić niezwłocznie po wykonaniu pogrzebu lub ekshumacji.
3. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych (dysponentów grobu) – za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,
2) na zarządzenie prokuratora lub sądu,
3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia cmentarza na inny cel.
4. Miejsce po ekshumacji wszystkich zwłok i szczątków wcześniej w nim pochowanych przechodzi do dyspozycji Zarządcy Cmentarza.
5. W przypadku przejścia miejsca do dyspozycji Zarządy Cmentarza wskutek ekshumacji,
zwrot proporcjonalnej części opłaty za miejsce grzebalne następuje na pisemny wniosek osoby, która je opłaciła lub jej spadkobierców.

 

IV  POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
§ 18

1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
2) przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
3) żebractwa,
4) wprowadzania zwierząt,
5) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów,
6) wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone.
2. Na terenie cmentarza zakazuje się dokonywania następujących czynności bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania zgody Zarządcy Cmentarza:
1) wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i renowacyjnych,
2) ustawiania ławek, ogrodzeń i innych elementów małej architektury,
3) wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi,
4) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej,
w tym w szczególności akwizycji oraz zarobkowej działalności artystycznej,
5) umieszczania reklam i wykładania wizytówek,
6) przenoszenia lub zabierania z cmentarza wszelkich elementów jego wystroju.

 

§ 19

1. Dysponenci miejsc grzebalnych oraz osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do stosowania się do zaleceń i informacji Zarządcy Cmentarza umieszczanych na grobach, tablicach informacyjnych na cmentarzu lub w prasie lokalnej i Internecie.
2. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie cmentarza pod opieką osób dorosłych.
3. Z uwagi na konfigurację terenu i drzewostan, przebywanie na cmentarzach w czasie występowania takich zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, gołoledź, śnieżyce itp. wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
4. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z działaniem siły wyższej, kradzieżą i aktami wandalizmu Zarządca Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 20

1. W celu wykonania usługi pogrzebowej, cmentarnej, budowlanej lub kamieniarskiej Zarządca Cmentarza umożliwia wjazd na teren cmentarza pojazdami mechanicznymi o ciężarze całkowitym do 3,5 tony.
2. Kierujący pojazdami mechanicznymi, poruszającymi się po drogach wewnętrznych cmentarza, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, zastosować się do istniejącej organizacji ruchu, nie przekraczać prędkości do 15 km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować ciągów komunikacyjnych.
3. Zarządcy Cmentarza przysługuje uprawnienie do kontroli (wglądu do) pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z cmentarza celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu cmentarza ruchomości.

 

§ 21

1. Dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do stałego utrzymywania  czystości i porządku tego miejsca oraz przyległego terenu.
2. Miejsca rezerwowe (zarówno zabudowane jak i niezabudowane) winny być oznakowane w sposób ustalony przez Zarządcę Cmentarza i na zasadach z nim uzgodnionych.

 

§ 22

1. Zieleń na cmentarzu (drzewa, krzewy, trawniki i kwiaty) podlega ochronie przed niszczeniem.
2. Usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia albo ich niszczenie spowodowane niewłaściwą ich pielęgnacją zagrożone jest nałożeniem przez właściwy organ administracyjnej kary pieniężnej na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
3. Zarządca Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za samowolne posadzenie przez dysponenta grobu drzewa lub krzewu, które może stanowić przeszkodę w użyciu miejsca grzebalnego/grobu do pogrzebu.
4. Drzewa i krzewy, posadzone samowolnie przez dysponenta grobu mogą zostać usunięte przez Zarządcę Cmentarza na jego koszt.

 

§ 23

1. Biuro Zarządcy Cmentarza przy ul. Witomińskiej w Gdyni i przy ul. Rzemieślniczej
w Kosakowie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Przyjmowanie interesantów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 do 14:00.
2. Biuro obsługi klienta w Gdyni przy ul. Witomińskiej pełni dyżur w każdą sobotę w godzinach od 8:00 do 13:00.
3. Wszelkie formalności związane z administrowaniem oraz zamawianiem usług pogrzebowych lub cmentarnych na cmentarzu przy ul. Spokojnej, należy załatwiać w biurze obsługi klienta przy ul. Witomińskiej 76 w Gdyni.
4. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00
oraz w soboty od 10:00 do 13:00. W szczególnych przypadkach kierownik cmentarza może wyrazić zgodę na przeprowadzenie ceremonii pogrzebowej w innych godzinach.
5. Kopanie grobów oraz otwieranie grobów murowanych i nisz w ścianach urnowych
do pogrzebów odbywać się może w dniu pogrzebu w godzinach porannych od 7:30 do 10:30. Zakończenie tych prac nie może nastąpić później niż 1 godzinę przed zaplanowaną godziną pogrzebu.
6. Zasypywanie grobów i zamykanie grobów murowanych lub nisz w ścianach urnowych musi nastąpić niezwłocznie po wykonaniu pogrzebu lub ekshumacji.
7. Podmioty gospodarcze świadczące usługi kamieniarskie mogą wykonywać prace na terenie cmentarzy w dni powszednie w godz. 8:00 do 14:00 lub w innych za zgodą kierownika cmentarza.
8. Wjazd samochodem z osobą niepełnosprawną odbywać się może za zgodą zarządcy cmentarza od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00 lub w innych, uzgodnionych z kierownikiem cmentarza.
9. Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych przyjmuje interesantów w każdą środę
w godzinach od 11:00 do 14:00.
10. W okresie od 1 marca do 11 listopada cmentarze są otwarte w godzinach od 7:00 do 22:00,
a w pozostałym okresie od 7:00 do 19:00.

 

§ 24

W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Zarządcy Cmentarza służą uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 118 poz. 687 z późn. zm).