regulaminy

REGULAMIN WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
NA TERENIE CMENTARZY KOMUNALNYCH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ
ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDYNI

(zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2593/15/VII/U z dnia 30 czerwca 2015 r.)

§1

Przedmiotem niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) jest określenie warunków wykonywania prac budowlanych lub/i kamieniarskich (zwanych dalej „Robotami”) na terenie gdyńskich cmentarzy komunalnych.

§2

Opłaty związane z wykonywaniem Robót na terenie gdyńskich cmentarzy komunalnych ustala Prezydent Miasta Gdyni.

§3

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich dysponentów miejsc grzebalnych oraz wszystkie inne osoby i podmioty wykonujące Roboty na terenie gdyńskich cmentarzy komunalnych (zwanych dalej „Wykonawcami robót”).

 2. Każda osoba lub podmiot zamierzająca wykonywać Roboty na terenie gdyńskich cmentarzy komunalnych zobowiązana jest zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu, a także winna sprawdzić w biurze cmentarza stan prawny miejsca grzebalnego oraz uzyskać informacje o warunkach technicznych jego zabudowy.

 3. Wykonawcy robót zobowiązani są do przestrzegania przepisów, w tym w szczególności przepisów prawa budowlanego, bhp i sanitarnych, a także postanowień Regulaminu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni oraz niniejszego Regulaminu.

§4

 1. Roboty na terenie cmentarzy mogą być wykonywane przez dysponentów miejsc grzebalnych, którzy dopełnią wymaganych formalności, przy czym mogą oni wykonywać Roboty we własnym zakresie (tzw. systemem gospodarczym) lub zlecić je wybranym przez siebie wykonawcom.

 2. Na żądanie Zarządcy cmentarza należy przedstawić dokumenty, które potwierdzają uprawnienie do dysponowania miejscem grzebalnym.

 3. Nie wydaje się zezwoleń na wykonywanie Robót na miejscach grzebalnych, które nie są opłacone.

§5

 1. Do zakresu Robót objętych przedmiotem niniejszego Regulaminu należą w szczególności:

 1. budowa grobów murowanych,

 2. montaż lub demontaż nagrobków (w całości lub części),

 3. wykonywanie okładzin na grobach murowanych,

 4. prace renowacyjne i porządkowe wykonywane na istniejących miejscach grzebalnych,

 5. kopanie grobów.

 1. Wykonywanie Robót na gdyńskich cmentarzach komunalnych wymaga uzyskania zezwolenia Zarządcy cmentarza, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4-6.

 2. W przypadku, gdy Roboty mają być wykonywane na zlecenie dysponenta przez innego wykonawcę, o udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, może wystąpić bezpośrednio wykonawca robót.

 3. W przypadku, gdy demontaż i montaż istniejącego nagrobka lub okładzin grobowca wykonywany jest bezpośrednio w celu dokonania pogrzebu nie wymaga się uzyskania osobnego zezwolenia; w takim przypadku wymagane jest jedynie wniesienie obowiązującej opłaty.

 4. Nie wymaga się uzyskania osobnego zezwolenia w celu wykopania grobu; w takim przypadku osoba/podmiot wykonujący czynności zobowiązany jest do przedłożenia upoważnienia wymaganego do organizacji pogrzebu lub przeprowadzenia ekshumacji.

 5. Roboty w postaci prac konserwacyjnych, renowacyjno-porządkowych, montażu elementów dekoracyjnych, kucia liter, jeżeli nie wymagają wjazdu na teren cmentarza, nie wymagają zezwolenia.

§6

 1. W celu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w §5 ust. 2 , należy złożyć w biurze cmentarza wniosek, który powinien obejmować lub/i do którego należy załączyć :

 1. rysunek (szkic) i opis nagrobka lub okładzin grobowca – jeżeli przedmiotem Robót ma być wybudowanie grobowca, ustawienie nagrobka lub wykonanie okładzin na grobowcu; w przypadku innych Robót wskazać ich charakter i zakres.

 2. pisemne oświadczenie Wykonawcy robót potwierdzające fakt zapoznania się z obowiązującymi na terenie gdyńskich cmentarzy komunalnych :

  1. Regulaminem cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni,

  2. Regulaminem wykonywania robót budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni;

 1. w przypadku powierzenia przez dysponenta wykonywania Robót innemu wykonawcy – pisemne oświadczenie dysponenta miejsca grzebalnego o powierzeniu wykonania Robót określonemu wykonawcy lub oświadczenie wykonawcy o upoważnieniu go przez dysponenta miejsca grzebalnego do wykonywania Robót.

 1. Wnioski w sprawie wydania zezwolenia należy składać wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami:

   1. w biurze cmentarza przy ul. Witomińskiej 76 w Gdyni – w przypadku Robót wykonywanych na terenie cmentarzy:

  1. przy ul. Witomińskiej w Gdyni, lub

  2. przy ul. Spokojnej w Gdyni;

   1. w biurze cmentarza przy ul. Rzemieślniczej 26c w Kosakowie – w przypadku Robót wykonywanych na terenie cmentarza w Kosakowie.

 1. Wniosek po zaewidencjonowaniu podlega weryfikacji merytorycznej przez Zarządcę cmentarza.

 2. Opłaty wymagane dla uzyskania zezwolenia na wykonywanie Robót wnosi się w kasie właściwego biura cmentarza.

 3. Zezwolenie na wykonywanie robót wydaje się każdorazowo w odniesieniu do jednego ściśle określonego miejsca grzebalnego. W przypadku Robót przy kilku miejscach grzebalnych wymagane jest odrębne zezwolenie dla każdego z nich.

§7

Zarządca cmentarza zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do wykonania Robót przedsiębiorcom rażąco naruszającym przepisy prawa i Regulaminy obowiązujące na gdyńskich cmentarzach komunalnych, którzy zostali uprzednio na piśmie wezwani przez Zarządcę cmentarza do usunięcia nieprawidłowości lub/i naprawienia szkody, do czasu usunięcia przez nich nieprawidłowości lub/i naprawienia wyrządzonych przez nich szkód lub wywiązania się z przyjętych przez nich zobowiązań.

§8

 1. Zezwolenie na wykonywanie Robót jest ważne i upoważnia do ich wykonywania na terenie cmentarza licząc od dnia jego wydania przez okres :

 1. 14 dni roboczych – w przypadku budowy grobowca,

 2. 4 dni robocze – w przypadku montażu nagrobka lub wykonania okładzin,

 3. w przypadku innych Robót termin ich wykonania i ważności zezwolenia Zarządca cmentarza ustala indywidualnie, stosownie do okoliczności.

 1. Zezwolenie na wykonanie Robót uprawnia do wjazdu na teren cmentarza celem ich wykonania.

 2. Montaż nagrobka po pogrzebie wykonywany w trybie §5 ust. 4 powinien być dokonany w ciągu 14 dni od daty pogrzebu, a w przypadku pogrzebów przypadających w okresie zimowym tj. od grudnia do lutego montaż powinien nastąpić w możliwie najszybszym terminie, na jaki pozwalają warunki atmosferyczne, uzgodnionym z kierownikiem cmentarza.

§9

 1. Prowadzenie Robót może się odbywać w dniach i godzinach urzędowania biura danego cmentarza.

 2. Wykonywanie Robót poza godzinami urzędowania biura danego cmentarza uważa się za poważne naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

§10

 1. Kopanie grobów na gdyńskich cmentarzach komunalnych może odbywać się ręcznie lub za zgodą kierownika cmentarza za pomocą lekkiego sprzętu mechanicznego.

 2. Ziemię z wykopu można czasowo składować przy grobie wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych lub plandekach. W miarę możliwości technicznych ziemię należy tymczasowo składować na wolnych przejściach lub alejkach, nie zaś na grobach sąsiednich.

 3. Nadmiar ziemi powstały z wykopu należy wywieźć poza teren cmentarza i zagospodarować/zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub złożyć w miejsce wskazane przez kierownika cmentarza.

 4. Szczegółowe warunki kopania i urządzania grobów na tzw. kwaterach amerykańskich i na tzw. kwaterach leśnych ustala się każdorazowo dla danego miejsca grzebalnego z Zarządcą cmentarza.

§11

 1. Nagrobki lub ich elementy stawiane na nowych miejscach grzebalnych nie mogą przekraczać granic powierzchni (wymiarów) grobów określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach. Zastrzega się jednocześnie, że powierzchnia płyty poziomej nagrobka na grobie ziemnym nie może znajdować się powyżej 30 cm nad poziomem terenu, a najwyższy punkt płyty napisowej lub innych elementów pionowych nie może znajdować się powyżej 110 cm nad poziomem terenu.

 2. Odstępstwa od wymiarów wskazanych w ust.1 wymagają zgody Zarządcy cmentarza.

 3. Wymiary nagrobków lub ich elementów ustawianych na miejscach grzebalnych, których wielkość została ustalona w wyniku wcześniejszego zagospodarowania cmentarza, nie mogą przekraczać wymiarów dostępnego miejsca i każdorazowo winny być uzgodnione z Zarządcą cmentarza.

 4. W przypadku miejsc grzebalnych na kwaterach grobów murowanych lub urnowych oraz na tzw. kwaterach amerykańskich oraz na tzw. kwaterach leśnych, wymiary nagrobków lub ich elementów ustala się każdorazowo dla danego miejsca grzebalnego z Zarządcą cmentarza.

§12

 1. Gruz powstały z prac rozbiórkowych należy wywieźć poza teren cmentarza i zagospodarować/zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub za zgodą kierownika cmentarza złożyć do utylizacji w wyznaczonym na ten cel miejscu.

 2. Materiały sypkie należy składować wyłącznie na plandekach, a przygotowanie zaprawy murarskiej może odbywać się wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach. W miarę możliwości technicznych materiały takie należy tymczasowo składować na wolnych przejściach lub alejkach, nie zaś na grobach sąsiednich.

 3. Bezwzględnie zabrania się wylewania na terenie cmentarza, szczególnie do studzienek kanalizacyjnych niewykorzystanej zaprawy murarskiej oraz wody użytej do czyszczenia narzędzi.

 1. Roboty należy wykonywać w sposób nie zakłócający funkcjonowania cmentarza – tak, aby nie utrudniać korzystania z dróg i ciągów pieszych oraz nie narażać infrastruktury cmentarza oraz innych grobów na uszkodzenie lub zniszczenie.

 2. Zabronione jest parkowanie pojazdami czy składowanie materiałów w sposób utrudniający przejazd czy przejście konduktów pogrzebowych, obsłudze cmentarzy czy osobom będącym na cmentarzu.

 3. W przypadku, gdy w sąsiedztwie Robót odbywa się pogrzeb, Roboty winny być wstrzymane na czas trwania uroczystości pogrzebowej.

§13

 1. Zakres Robót nie może przekraczać poza granice miejsca grzebalnego, przysługującego jego dysponentowi.

 1. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1, w szczególności poprzez utwardzenie przejść między grobami lub ustawienie ławki, w razie skarg dysponentów grobów sąsiednich lub innych, ważnych powodów Zarządca cmentarza może żądać od dysponenta zlecającego wykonanie Robót lub bezpośredniego wykonawcy Robót usunięcia w wyznaczonym przez Zarządcę cmentarza terminie nieprawidłowości i demontażu na koszt zobowiązanego elementów wykonanych niezgodnie z Regulaminem. W przypadku niewykonania polecenia w wyznaczonym terminie Zarządca cmentarza uprawniony jest do powierzenia zastępczego wykonania niezbędnych robót osobie trzeciej a kosztami wykonania zastępczego obciąży zobowiązanego. W szczególnych przypadkach, gdy istnieje zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia, a także gdy wykonane Roboty znacznie utrudniają korzystanie ze ścieżek lub grobów sąsiednich, Zarządca cmentarza może zlecić zastępcze wykonanie robót niezwłocznie bez wzywania zobowiązanego do wykonania robót w określonym terminie.

§14

 1. Wykonawca robót na żądanie upoważnionego pracownika Zarządcy cmentarza winien okazać zezwolenie na wykonanie Robót.

 2. Upoważnieni pracownicy Zarządcy cmentarza mają prawo do kontroli zgodności wykonywania Robót z wydanym zezwoleniem oraz obowiązującymi na gdyńskich cmentarzach komunalnych regulaminami.

 3. Wykonawca robót w trakcie ich wykonywania zobowiązany jest do respektowania uwag i zaleceń porządkowych wydawanych przez upoważnionego pracownika Zarządcy cmentarza.

 4. Zarządcy cmentarza przysługuje prawo do kontroli pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z cmentarza celem identyfikacji przewożonych ruchomości.

§15

 1. Po zakończeniu robót Wykonawca robót zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia terenu, wywozu wszystkich materiałów i gruzu pozostałych po robotach, tak aby na terenie Robót i w jego otoczeniu nie pozostały zabrudzenia ani uszkodzenia, a także zobowiązany jest do naprawienia wszelkich powstałych w wyniku Robót szkód. W przypadku niewykonania tych obowiązków w czasie i zakresie określonym Regulaminem Zarządca cmentarza uprawiony będzie do powierzenia ich zastępczego wykonania osobie trzeciej a kosztami z tym związanymi obciąży zobowiązanego.

 2. Zakończenie wykonania Robót objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia Zarządcy cmentarza wymaga zgłoszenia do biura danego cmentarza celem ich odbioru.

 3. Odbioru dokonuje się protokolarnie w obecności Wykonawcy robót najpóźniej w terminie jednego dnia roboczego od dnia zgłoszenia.

 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca robót zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym w protokole.

§16

 1. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę robót.

 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się postanowienia aktualnie obowiązującego Regulaminu cmentarzy komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni.