Deklaracja dostępności

element ozdobny bluszcz

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  jednostki zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zck.pl

Data publikacji strony internetowej:  styczeń 2009 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:       październik 2022 r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
  w całości

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1) wersję kontrastową,

2) możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

3) wyróżnienie odnośników.

Na bieżąco dokładamy wszelkich starań, aby usuwać bariery na stronie internetowej jednostki.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-06-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-04-21

 

 

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z działem informatycznym na adres poczty elektronicznej: dostepnosc@zck.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 660 89 50 (sekretariat).
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych, ul. Witomińska 76, 81-311 Gdynia
 • Email: dostepnosc@zck.pl
 • Telefon: +48 58 660 89 50 (sekretariat)

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Budynek mieszczący się przy ul. Witomińskiej 76 w Gdyni

 1. Wejście główne:
  a) wejścia zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się, bez ograniczeń architektonicznych;
  b) możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą budynku.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  Korytarze zapewniają swobodne przemieszczanie się, bez schodów, bez wind.
 3. Opis dostosowań:
  Wszelkich informacji może udzielać pracownik biura obsługi klienta.
 4.  Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  W pobliżu budynku znajduje się miejski parking z bezpłatnymi miejscami postojowymi dedykowanymi osobom z niepełnosprawnością.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Można swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak
 1. Toaleta:
  W budynku znajduje się toaleta publiczna dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 Budynek mieszczący się przy ulicy Rzemieślniczej 13 w Kosakowie

 1. Wejście główne:
  a) wejścia zapewniające swobodny dostęp osobom z niepełnosprawnością ograniczającą swobodne poruszanie się, bez ograniczeń architektonicznych;
  b) możliwość bezpośredniego kontaktu z obsługą budynku.2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  Korytarze nie zapewniają swobodnego przemieszczanie się, bez schodów, bez wind.3. Opis dostosowań:
  Wszelkich informacji może udzielać pracownik biura obsługi klienta.
 2. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  W pobliżu budynku znajduje się gminny parking z bezpłatnymi miejscami postojowymi dedykowanymi osobom z niepełnosprawnością.5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  Można swobodnie wchodzić do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem.6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
 3. Toaleta:
  W pobliżu budynku znajduje się toaleta publiczna dostępna dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Aplikacja mobilna

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni  nie udostępnia aplikacji mobilnych.

element ozdobny bluszcz
Skip to content