element ozdobny bluszcz
 • Opłaty za wszystkie rodzaje grobów (ziemne i murowane) oraz za miejsca rezerwowe pod te groby wnosi się na okres 20 lat.Groby, za które po 20 latach nie odnotowano wpłaty podlegają likwidacji.Zarządca cmentarza nie ma obowiązku zawiadamiania dysponentów grobów o wygaśnięciu opłaty
 • Ponowne opłacenie miejsca zapewnia dalsze istnienie grobu, lecz nie rozstrzyga o prawie do dysponowania nim.
 • Miejsca pod groby stanowią mienie komunalne i nie mogą być zbywane w obrocie prywatnym.
 • W okresie od 1 marca do 11 listopada cmentarze są otwarte od godziny 7:00 do 22:00 a w pozostałym okresie od 7:00 do 19:00
 • Budowa grobów murowanych, montaż nagrobków i wszelkie prace budowlane na cmentarzu nie mogą być wykonywane bez zgłoszenia i zgody Zarządcy cmentarza.
 • Dysponenci grobów nie mogą utrudniać przejść między grobami poprzez ustawianie ławek i zabudowywanie ścieżek.
 • Dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości i porządku tego miejsca oraz ścieżek wokół grobu.
 • Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania gdyńskich cmentarzy określa Regulamin zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni.
 • Dla uniknięcia strat powodowanych przez ulewy. wichury, kradzieże i inne dysponenci grobów mogą korzystać z usług firm ubezpieczających.
 • Osoby odwiedzające cmentarz winny stosować się do informacji Zarządcy cmentarza zawartych na tablicach informacyjnych przy bramach cmentarnych i w innych miejscach cmentarza.
 • Na terenie gdyńskich cmentarzy komunalnych zakazuje się sadzenia oraz usuwania drzew, krzewów i innej roślinności. Ze względu na obowiązujące przepisy prawne, drzewa z terenu gdyńskich cmentarzy komunalnych usuwane są po uzyskaniu stosownego zezwolenia. Posadzona przez dysponentów grobu roślinność może stanowić przeszkodę w użyciu grobu do pogrzebu. Rośliny, szczególnie drzewa i krzewy, posadzone przez dysponentów grobów, będą usuwane na ich koszt.

Prawo do grobu

Prawo do grobu przysługuje jego założycielowi (tj. osobie, która uzyskała miejsce pod grób i go urządziła) a także osobom, które ze zmarłymi pochowanymi do tego grobu łączyły więzy małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa w następującej kolejności:

 • pozostały małżonek (-ka),
 • krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.),
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.),
 • krewni w linii bocznej do 4 stopnia,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Oznacza to, że założyciel grobu, którego uprawnienia mają charakter majątkowy, od momentu pierwszego pogrzebu, przy podejmowaniu kolejnych decyzji związanych z grobem winien uwzględniać prawa osobiste ww. osób, wynikające z powiązań rodzinnych ze zmarłymi.
Opłacenie grobu przez osobę, która nie jest jego założycielem ani krewną lub powinowatą zmarłych w stopniu określonym powyżej nie zapewnia prawa do dysponowania grobem a jedynie przedłuża istnienie grobu.
Jeżeli prawa osobiste w równym stopniu przysługują więcej niż jednej osobie, to decyzje związane z dysponowaniem grobem winny one podejmować wspólnie.
W razie sporu między dysponentami każdy z nich może wystąpić o wydanie rozstrzygnięcia przez sąd. Zarządca cmentarza nie jest podmiotem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy dysponentami grobu. Zarządca cmentarza na podstawie przedstawionych dokumentów lub złożonych oświadczeń może wprowadzić do bazy danych nazwisko i adres dysponenta grobu, jednak taki wpis nie ogranicza ani nie pozbawia prawa do grobu innych osób, którym prawa te przysługują. Przy każdym kolejnym użyciu grobu do pogrzebu Zarządca cmentarza ma prawo weryfikować aktualny stan faktyczny w zakresie dysponowania grobem.

Informacja dot. postępowania

w przypadku ekshumacji

oraz przewozu zwłok i szczątków ludzkich

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.

Ekshumację przeprowadza się w okresie 16.10-15.04 we wczesnych godzinach rannych. Przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby wykonujące nadzór z urzędu oraz bezpośrednio zainteresowane (najbliższa rodzina). Ekshumację należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. O zamierzonej ekshumacji należy powiadomić właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją oraz może dopuścić jej wykonanie w czasie innym niż wyżej określony przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

Wymogi dotyczące ekshumacji określają: 1. art.10, art.15 ust.1 i art.21 ust.1 Ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. nr. 23 poz. 295 z późn. zm.) 2. § 12 ust.1, 2, 5, 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r nr.153 poz.1783)

Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu co określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. nr 152 poz.1742) Wykaz chorób zakaźnych z powodu których ekshumacja zwłok nie jest możliwa przed upływem dwóch lat od chwili zgonu: • Cholera • Dur wysypkowy i inne riketsjozy • Dżuma • Gorączka powrotna • Nagminne porażenia dziecięce • Nosacizna • Trąd • Wąglik • Wścieklizna • Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne

Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana:

 1. Na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego
 2. Na zarządzenie prokuratora lub sądu
 3. Na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zawierający prośbę o wydanie zgody wraz z uzasadnieniem składa się do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Odpis aktu zgonu
 2. Informację zarządcy cmentarzy
 3. Zgody członków rodziny zmarłego

Do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację uprawniona jest najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej a mianowicie: • pozostały małżonek (małżonka) osoby zmarłej • krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk, itd.) • krewni wstępni (przodek w linii prostej : rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.) • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa • powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia pokrewieństwa • osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Jeżeli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą (osobami) uprawnioną (uprawnionymi) do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba (osoby) wskazana (wskazane) prawomocnym rozstrzygnięciem sądu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z dokumentacją wydaje zawiadomienie o wszczęciu postępowania zaś po jego uprawomocnieniu przesyła wszystkim stronom wymienionym we wniosku oraz zarządcom cmentarzy decyzję zezwalającą na dokonanie ekshumacji. Zarówno zawiadomienie o wszczęciu postępowania jak i decyzja zezwalająca dostarczane są do zainteresowanych stron za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich nie może zostać dokonana przed uprawomocnieniem się decyzji zezwalającej na jej przeprowadzenie.

Ekshumacją i przewozem zwłok lub szczątków ludzkich zajmują się uprawnione do tego celu podmioty prowadzące działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) tj. pogrzeby i działalność pokrewna.

Załącznik:

druk wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (ul. Starowiejska 50, 81-356 Gdynia)o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok/szczątków

Na gdyńskich cmentarzach komunalnych wykonano cały szereg przedsięwzięć, które sprawdziły się w praktyce i dobrze służą mieszkańcom Gdyni.

Dla wszystkich cmentarzy utworzone zostały komputerowe bazy danych i mapy cyfrowe. Pozwala to na szybkie zlokalizowanie dowolnego grobu oraz uzyskanie wszelkich danych o grobie i osobach w nim pochowanych.

Zainstalowano internet, stronę WWW i pocztę elektroniczną. Wprowadzono szereg zmian organizacyjnych usprawniających obsługę interesantów (nowe regulaminy, nowe regulacje dotyczące opłat).

Dla poprawy bezpieczeństwa zainstalowano elektroniczny monitoring obiektów cmentarnych wykonujący całodobową rejestrację obrazu z ponad 20 kamer oraz zainstalowano zdalnie sterowane rogatki uniemożliwiające niekontrolowany wjazd na cmentarze.

Na wszystkich cmentarzach rozmieszczono nieodpłatnie dostępne narzędzia do pielęgnacji grobów oraz tablice informacyjne z numerami kwater, ułatwiające orientację na cmentarzu.

Dla zapewnienia warunków do dalszego upowszechniania kremacji na Cmentarzu Witomińskim wybudowano cztery estetyczne kolumbaria, a przy ul. Spokojnej zespół kolumbariów. W Gdyni już co trzeci pogrzeb odbywa się po kremacji.
Na cmentarzu Witomińskim wybudowano „ścianę pamięci” dla upamiętnienia zmarłych, którzy nie mają własnego grobu.

Usprawniono system usuwania odpadów, a stare drewniane śmietniki zastąpiono nowymi z blachy ocynkowanej. Skonstruowano urządzenia do transportu i opróżniania pojemników na odpady. Zmodernizowano „Czarną Drogę” (nowa nawierzchnia, odwodnienie i oświetlenie) oraz większość dróg na cmentarzu przy ul. Spokojnej. Wykonano nowe ogrodzenie Cmentarza Witomińskiego i przy ul. Spokojnej, a główne ciągi komunikacyjne wyposażone zostały w energooszczędne oprawy oświetleniowe.

W około 40 miejscach wybudowano lub wyremontowano schody, w tym główne schody prowadzące do krzyża na cmentarzu Witomińskim, i wyposażono je w poręcze. Ponad 1600 mb poręczy ułatwia bezpieczne poruszanie się wzdłuż stromych skarp. Około 1650 drzew poddano zabiegom pielęgnacyjnym.

W ostatnich dziesięciu latach zarządca cmentarza i indywidualni dysponenci grobów posadzili na cmentarzach ponad 2 tys. nowych drzew, w tym 200 drzew, które zastąpiły drzewa chore i zagrażające bezpieczeństwu.

Zakupiono nowoczesny sprzęt do utrzymania cmentarzy (ciągniki, zamiatarki, kosiarki inne) oraz nowoczesne samochody i sprzęt do obsługi pogrzebów.
W 2011 roku na cmentarzu Witomińskim rozpoczęto budowę nowego domu przedpogrzebowego (kaplicy).

Na cmentarzu w Kosakowie urządzono tzw. kwaterę amerykańską, w całości pokrytą trawnikiem na której ni wykonuje się poziomych części nagrobka. Groby na tej kwaterze nie wymagają stałych zabiegów pielęgnacyjnych a pielęgnację trawnika wykonuje Zarządca cmentarza.

W Kosakowie urządzono i wyposażono nowoczesną chłodnię, do której z terenu Gdyni i okolic przywozi się z domów lub szpitali (na zlecenie rodziny) osoby zmarłe w celu kosmetyki, ubrania i przygotowania do pogrzebu.

Wykonano cały szereg innych dokonań, które znacznie poprawiły wizerunek gdyńskich cmentarzy. Większość opisanych tu przedsięwzięć Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wykonał jako pierwszy lub jako jedyny w Polsce.

Wszystkie zadania remontowo-budowlane zostały wykonane ze środków pozyskanych z opłat za groby oraz środków wypracowanych świadczonymi usługami i nie obciążały one budżetu miasta. Największą pozycję po stronie stałych kosztów (oprócz wynagrodzeń pracowników) stanowi wywóz odpadów, który kosztuje ok. 400 tys. zł rocznie, a wywóz jednego kontenera i przyjęcie go na wysypisko w Łężycach w ciągu dwóch lat zdrożał o ponad 300%. Natomiast opłaty za miejsca pod wszystkie rodzaje grobów zmieniły się tylko w niewielkim stopniu.

Gdyńskie firmy pogrzebowe

W związku z powtarzającymi się przypadkami znacznego zawyżania kosztów pogrzebu przez niektóre firmy pogrzebowe Zarząd Cmentarzy Komunalnych publikuje listę firm pogrzebowych z terenu Gdyni celem umożliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty:

ANIOŁ
ul. Waniliowa 6, Al. Zwycięstwa 259; tel. 500-073-188

CHEJRON
ul. Witomińska 39; tel. (58) 621-19-44

CONCORDIA
ul. Witomińska 30; tel. (58) 622-51-41

DAL
ul. Spokojna 20A; tel. (58) 664-83-61

DROGA DO NIEBIOS
ul. Unruga 111; tel. (58) 663-22-71

ORSZAK
ul. Witomińska 42; tel. (58) 621-14-24

RÓŻA
ul. Witomińska 17A; tel. 669 233 299, 570-456-454

USŁUGI AKCESORIA POGRZEBOWE
ul. Witomińska 35A; tel. (58) 661-66-16,  502-500-197

WRZOS
ul. Świętojańska 5; tel. (58) 683-55-55

ZAKRZEWSKI Romuald
ul. Świętojańska 139/21; tel./fax (58) 620-25-25
ul. Morska 174J; tel. (58) 623-49-42
ul. Płk. Dąbka 350; tel. (58) 625-43-14

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W GDYNI
ul. Witomińska 76
tel. (58) 660-89-50 całodobowy
(58) 660-89-60 Biuro Obsługi Klienta – Witomino, Kack
(58) 679-13-08 Biuro Obsługi Klienta Kosakowo, chłodnia
fax (58) 660-89-69

Gdyńskie firmy kamieniarskie

Zarząd Cmentarzy Komunalnych publikuje listę firm kamieniarskich z terenu Gdyni celem umożliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zakład Kamieniarski RR Krzysztof Dering
ul. Nowodworcowa 17, 81-581 Gdynia
tel.(58) 629-15-44 lub 607-086-002

Usługi Kamieniarsko-Budowlane Tadeusz Ficht
ul. Przemysłowa 3, 81-198 Kosakowo
tel. 691-747-279

Usługi Kamieniarsko-Budowlane Jarosław Halicki
ul. Spokojna 26
81-549 Gdynia
tel.602-835-156

IWASZKO Karina Iwaszko
ul. Rzemieślnicza 5, 81-198 Kosakowo
tel.(58) 679-14-59

Usługi Kamieniarskie Karol Jakubowski
ul. Rzemieślnicza 10, 81-198 Kosakowo
tel.(58) 679-14-54 lub 609-237-146

Zakład Kamieniarski Ryszard Marszałek
ul. Witomińska 44, 81-311 Gdynia
tel.(58) 621-11-76 lub 888-534-482

Usługi Akcesoria Pogrzebowe Małgorzata Masiak-Lewandowska
ul. Witomińska 35a
81-311 Gdynia
tel.(58) 661-66-16 lub (58)710-95-97 lub 502-500-197

Zakład Kamieniarsko-Nagrobkowy Zofia Mroch
ul. Rzemieślnicza 7, 81-198 Kosakowo
tel.(58) 679-14-10 lub 513-016-505

Usługi Kamieniarskie Orion
ul. Witomińska 43, 81-311 Gdynia
tel. 791-188-149

Artur Pełka
ul. Witomińska 37
81-311 Gdynia
tel.600-351-409

Kamieniarstwo – wyrób nagrobków Zygmunt Rostankowski
ul. Rdestowa 51c
81-577 Gdynia
tel.(58)629-78-81

Zakład Kamieniarski Paweł Sikora
ul. Królewiecka 2
81-239 Gdynia
tel.(58) 620-58-74 lub 608-159-814

element ozdobny bluszcz
Skip to content