zdjęcie ściany urnowej
Opłaty 20-letnie za miejsca grzebalne i opłaty funeralne
L.P.Wyszczególnienie dla następujących rodzajów grobówWysokość opłaty
1.Grób ziemny pojedynczy (zwykły lub pogłębiony)950,-
2.Grób ziemny dziecięcy550,-
3.Grób murowany pojedynczy1250,-
4.Grób murowany pojedynczy2000,-
5.Grób murowany potrójny i szerszy2950,-
6.Grób urnowy ziemny lub murowany750,-
7.Grób urnowy ziemny lub murowany550,-
Opłaty 20-letnie za miejsca do pogrzebu na cmentarzach komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni: (Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 2604/20/VIII/P z dnia 07.10.2020r.)

Mając na uwadze konieczność zachowania grobu przez 20 lat od ostatniego pochówku, w przypadku dochowania trumny lub urny do istniejącego grobu pobierana jest opłata uzupełniająca. Wysokość opłaty uzupełniającej ustalana jest jako iloczyn równowartości 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu i okresu będącego różnicą pomiędzy datą upływu 20 lat od ostatniego pochowania a datą upływu terminu związania obowiązującą umową o udostępnienie miejsca grzebalnego.

W przypadku miejsc rezerwowych ziemnych, pierwsza opłata 20-letnia za miejsce grzebalne stanowi czterokrotność, a za kolejne dwudziestolecia dwukrotność opłaty 20-letniej właściwej za dane miejsce.

1.pogrzebu i ekshumacji700,-
2.robót budowlanych i kamieniarskich nie wykonywanych w związku z pogrzebem130,-
3.ustalenia dysponenta i rejestracje zmiany dysponenta lub z wpisem zastrzeżenia (oświadczenia)80,-
4.przekształcenia grobu200,-
Opłaty funeralne za czynności zarządcy cmentarza dotyczące:(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 2604/20/VIII/P z dnia 07.10.2020r.)

Opłata funeralna pobierana jest za czynności zarządcy cmentarzy związane z pochowaniem zwłok lub urządzeniem grobu, polegające w szczególności na:

  1. lokalizacja grobu
  2. ustaleniu prawa do grobu,
  3. rejestracji pogrzebu lub ekshumacji w księdze zmarłych i księdze grobów
  4. wprowadzeniu zmian w komputerowej bazie danych
  5. pomiarze i aktualizacji danych w cyfrowej mapie cmentarza
  6. wyliczeniu należnych opłat i wystawieniu faktur
  7. udostępnieniu terenu cmentarza dla wykonania usług lub robót i wydaniu stosownego zezwolenia

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych po godzinie 14:00 opłatę funeralną, o której mowa w ust.1 pkt.1, podwyższa się o kwotę 300 zł.

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych w sobotę opłatę funeralną , o której mowa w ust.1 pkt.1, podwyższa się o kwotę 500 zł.

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych w niedzielę lub święto (tj. dzień ustawowo wolny od pracy) opłatę funeralną , o której mowa w ust.1 pkt.1,podwyższa się o kwotę 800 zł.

Opłata funeralna wskazana w ust.1 pkt.2 pobierana jest za czynności administracyjne zarządcy cmentarza związane z prowadzeniem robót polegających na budowie grobów murowanych, montażu lub demontażu nagrobków w całości lub w części (z wyłączeniem elementów dekoracyjnych np. ozdobniki, rozety, wazony), wykonywaniu okładzin na istniejących grobach murowanych.Do opłat tych dolicza się opłaty związane z nadzorem zarządcy cmentarza.

1.wykopaniem grobu lub ekshumacji200,-
2.przeprowadzeniem ekshumacji200,-
3.montażem i/lub demontażem nagrobka na grobie ziemnym pojedynczym, podwójnym lub szerszym100,-
4.montażem i/lub demontażem nagrobka na grobie dziecięcym lub urnowym50,-
5.wykonaniem okładzin grobu murowanego oraz otwieraniem go i zamykaniem w związku z pogrzebem /ekshumacją160,-
6.budową grobu murowanego160,-
7.pozostałymi pracami kamieniarskimi takimi jak montaż i/lub demontaż części nagrobków, w tym otwierania i zamykania nisz w ścianach urnowych oraz grobów urnowych murowanych60,-
Opłaty za nadzór zarządcy cmentarza dotyczące:(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 2604/20/VIII/P z dnia 07.10.2020r.)

Opłata funeralna wskazana w ust.1 pkt.3 pobierana jest za czynności administracyjne wykonywane na wniosek dysponenta miejsca grzebalnego związane z przekształceniem tego miejsca (połączeniem, rozdzieleniem, przekwalifikowaniem)

1.wynajem kaplicy do 30 minut200,-
2.wynajem kaplicy powyżej 30 minut – 1 godziny230,-
3.przechowanie zwłok/szczątków w chłodni za jedną dobę60,-
4.przechowanie urny za jedną dobę20,-
5.wynajem pomieszczenia w celu okazania zwłok50,-
6.wynajem pomieszczenia w celu ubierania zwłok do 30 minut120,-
7.wynajem pomieszczenia w celu ubierania zwłok powyżej 30 minut do 60 minut180,-
8.udostępnienie sprzętu nagłośniającego w kaplicy30,-
9.dzwony50,-
Opłaty za korzystanie z mienia:(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 2604/20/VIII/P z dnia 07.10.2020r.)

1.za nieterminowe tj. wcześniejsze lub późniejsze w stosunku do uzgodnionego dnia i godziny wprowadzenie konduktu pogrzebowego na teren cmentarza500,-
2.za nieterminowe wniesienie opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne za każdy pełen rok opóźnienia10,-
3.za rozłożenie na raty opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne70,-
4.za rozłożenie na raty opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne25,-
Inne opłaty
(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 2604/20/VIII/P z dnia 07.10.2020r.)
Skip to content