zdjęcie ściany urnowej
Opłaty 20-letnie za miejsca grzebalne i opłaty funeralne
L.P.Wyszczególnienie dla następujących rodzajów grobówWysokość opłaty
1.Grób ziemny pojedynczy (o szerokości jednej trumny)1050,-
2.Grób ziemny podwójny (o szerokości dwóch trumien)2100,-
3.Grób ziemny potrójny (o szerokości trzech trumien i więcej)3150,-
4.Grób ziemny dziecięcy600,-
5.Grób ziemny urnowy820,-
6.Grób murowany pojedynczy1370,-
7.Grób murowany podwójny2200,-
8.Grób murowany potrójny lub szerszy3250,-
9.Grób murowany urnowy 950,-
10.Nisza w ścianie urnowej *700,-
wyciąg: Opłaty 20-letnie za miejsca do pogrzebu na cmentarzach komunalnych administrowanych przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni: (Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 5833/22/VIII/P z dnia 29.12.2022r.)

Mając na uwadze konieczność zachowania grobu przez 20 lat od ostatniego pochówku, w przypadku dochowania trumny lub urny do istniejącego grobu pobierana jest opłata uzupełniająca. Wysokość opłaty uzupełniającej ustalana jest jako iloczyn równowartości 1/20 opłaty obowiązującej za dany rodzaj grobu i okresu będącego różnicą pomiędzy datą upływu 20 lat od ostatniego pochowania a datą upływu terminu związania obowiązującą umową o udostępnienie miejsca grzebalnego.

W przypadku miejsc rezerwowych ziemnych, pierwsza opłata 20-letnia za miejsce grzebalne stanowi czterokrotność, a za kolejne dwudziestolecia dwukrotność opłaty 20-letniej właściwej za dane miejsce.

*w przypadku nisz w ścianie urnowej, pierwsza opłata 20-letnia pobierana jest według stawki określonej w ust. 1 pkt. 10, a opłaty za kolejne okresy 20-letnie stanowią dwukrotność tej opłaty.

1.pogrzebu900,-
2.ekshumacji 750,-
3.robót budowlanych i kamieniarskich nie wykonywanych w związku z pogrzebem150,-
4.ustalenia dysponenta i rejestracje zmiany dysponenta lub z wpisem zastrzeżenia (oświadczenia)90,-
5.przekształcenia grobu220,-
wyciąg: Opłaty funeralne za czynności zarządcy cmentarza dotyczące:(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 5833/22/VIII/P z dnia 29.12.2022r.)

Opłata funeralna pobierana jest za czynności zarządcy cmentarzy związane z pochowaniem zwłok lub urządzeniem grobu, polegające w szczególności na:

  1. lokalizacja grobu
  2. ustaleniu prawa do grobu,
  3. rejestracji pogrzebu lub ekshumacji w księdze zmarłych i księdze grobów
  4. wprowadzeniu zmian w komputerowej bazie danych
  5. pomiarze i aktualizacji danych w cyfrowej mapie cmentarza
  6. wyliczeniu należnych opłat i wystawieniu faktur
  7. udostępnieniu terenu cmentarza dla wykonania usług lub robót i wydaniu stosownego zezwolenia

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych po godzinie 14:00 opłatę funeralną, o której mowa w ust.1 pkt.2, podwyższa się o kwotę 360zł.

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych w sobotę opłatę funeralną , o której mowa w ust.1 pkt.2, podwyższa się o kwotę 600zł.

W przypadku pogrzebu lub ekshumacji wykonywanych w niedzielę lub święto (tj. dzień ustawowo wolny od pracy) opłatę funeralną , o której mowa w ust.1 pkt.2,podwyższa się o kwotę 1000 zł.

Opłata funeralna wskazana w ust.1 pkt.2 pobierana jest za czynności administracyjne zarządcy cmentarza związane z prowadzeniem robót polegających na budowie grobów murowanych, montażu lub demontażu nagrobków w całości lub w części (z wyłączeniem elementów dekoracyjnych np. ozdobniki, rozety, wazony), wykonywaniu okładzin na istniejących grobach murowanych.Do opłat tych dolicza się opłaty związane z nadzorem zarządcy cmentarza.

1.wykopaniem grobu250,-
2.przeprowadzeniem ekshumacji500,-
3.montażem i/lub demontażem nagrobka na grobie ziemnym pojedynczym120,-
4montażem i/lub demontażem nagrobka na grobie ziemnym podwójnym lub szerszym220,-
5.montażem i/lub demontażem nagrobka na grobie dziecięcym lub urnowym80,-
6.wykonaniem okładzin grobu murowanego oraz otwieraniem go i zamykaniem w związku z pogrzebem /ekshumacją200,-
7.budową grobu murowanego300,-
8.pozostałymi pracami kamieniarskimi takimi jak montaż i/lub demontaż części nagrobków, w tym otwierania i zamykania nisz w ścianach urnowych oraz grobów urnowych murowanych80,-
wyciąg: Opłaty za nadzór zarządcy cmentarza dotyczące:(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 5833/22/VIII/P z dnia 29.12.2022r.)

Opłata funeralna wskazana w ust.1 pkt.3 pobierana jest za czynności administracyjne wykonywane na wniosek dysponenta miejsca grzebalnego związane z przekształceniem tego miejsca (połączeniem, rozdzieleniem, przekwalifikowaniem)

1.wynajem kaplicy do 30 minut250,-
2.wynajem kaplicy powyżej 30 minut – 1 godziny300,-
3.przechowanie zwłok/szczątków w chłodni za jedną dobę85,-
4.przechowanie urny za jedną dobę30,-
5.wynajem pomieszczenia w celu okazania zwłok60,-
6.wynajem pomieszczenia w celu ubierania zwłok do 30 minut200,-
7.wynajem pomieszczenia w celu ubierania zwłok powyżej 30 minut do 60 minut300,-
8.udostępnienie sprzętu nagłośniającego w kaplicy50,-
9.dzwony60,-
wyciąg: Opłaty za korzystanie z mienia:(Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 5833/22/VIII/P z dnia 29.12.2022r.)

1.za nieterminowe tj. wcześniejsze lub późniejsze w stosunku do uzgodnionego dnia i godziny wprowadzenie konduktu pogrzebowego na teren cmentarza500,-
2.za nieterminowe wniesienie opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne za każdy pełen rok opóźnienia15,-
3.za rozłożenie na raty opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne80,-
4.za czynności zarządy cmentarza związane z wyszukiwaniem w składnicy akt 30,-
Inne opłaty
(wyciąg:
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni NR 5833/22/VIII/P z dnia 29.12.2022r.)

Pełna treść ZARZĄDZENIE NR 5833/22/VIII/PREZYDENTA MIASTA GDYNI
Pełna treść ZARZĄDZENIE NR 2604/20/VIII/PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Skip to content