element ozdobny bluszcz
Przetargi

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni nie prowadzi obecnie żadnych przetargów

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Ogłoszenia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Wyniki postępowań

Wyniki postępowań dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej

Nabór

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni nie prowadzi obecnie naboru.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że w ostatnich miesiącach na wielu grobach na Cmentarzu Witomińskim, przy ulicy Spokojnej i w Kosakowie pojawiły się tabliczki z napisem „GRÓB DO LIKWIDACJI”. Odpowiednia adnotacja została takżę wprowadzona do systemu Grobonet.Nie oznacza to jednak, że grób zostanie zlikwidowany, tylko że grób kwalifikuje się do zlikwidowania, jesli rodzina związana z groboem lub inna osoba nie wykaże zainteresowania jego dalszym istnieniem i nie dokona opłaty przewidzianej w ustawie o cmentarzach
i chowaniu zmarłych.

Sposób dotarcia z tą informacją do rodzin osób zmarłych w postaci tabliczki na grobie jest najbardziej skuteczny, gdyż ogłoszenia w prasie lub wykazy z nazwiskami nie zdają egzaminu, ponieważ wymagają wyszukiwania danych dotyczących konkretnego grobu spośród kilku setek pozycji.Po powzięciu informacji o braku opłaty zdecydowana większość dysponentów dokłada starań, aby grób nadal istniał. Miejsce może opłacić i zapewnić dalsze istnienie grobu dowolna osoba. Natomiast prawo do decydowania o użyciu grobu do pogrzebu, o budowie nagrobka, wykonaniu ekshumacji itp. przysługuje najbliższej rodzinie zmarłego, stanowi niezbywalny element dóbr osobistych
i pozostaje pod ochroną prawa cywilnego. Aktualne stawki wymaganych opłat za miejsca pod groby podane
są na stronie www.zck.pl

Oznakowanie grobów i miejsc rezerwowych

Puste groby murowane (grobowce) oraz miejsca rezerwowe pod groby ziemne i murowane winny być oznakowane tabliczkami zawierającymi dane identyfikacyjne grobu i jego dysponenta. Osoby, które zgłoszą się w celu wskazania posiadanego miejsca mają zapewnione nieodpłatne oznakowanie go przez Zarządcę cmentarza.

Brak oznakowania może spowodować przypadkowe zajęcie miejsc przez inne osoby. Groby zaniedbane, nieposiadające cech identyfikacyjnych (tabliczki lub napisu z danymi osoby zmarłej), zostaną poddane procedurze likwidacyjnej.

element ozdobny bluszcz
Skip to content